JapanETokyoEKanagawaEKawasakiEYokohamaEYokosukaEIntellectual PropertyEPatentsEDesignsEDesign patentsETrademarksEServicemarks ECopy RightsEFiling an applicationETranslation ySakano & Associates@iYokohama Kannai)zSakano & Associates
Patent Attorney
President
Hiroyuki Sakano

@Prease see a profile

#601, MEPES Kannai, 1-6 Sumiyoshi-cho, Naka-ku, Yokohama-city, Kanagawa,
Japan
231-0013

TEL :@+81-45-227-5117
FAX:@+81-45-227-5118

-Update history information-

Home>Law reports>Grand Panel Cases

EGrand Panel Cases

yJudgment@2018z

E2016(Gyo-Ke)10182Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent
2016(Gyo-Ke)10184Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent

yJudgment@2017z

E2016(Ne)10046 Appeal Case of Seeking Injunction against Patent Infringement

yJudgment@2016z

E2015(Ne)10014 Appeal Case of Seeking Injunction against Patent Infringement

yJudgment@2014z

E2013(Gyo-Ke)10195 Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent
2013(Gyo-Ke)10196 Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent
2013(Gyo-Ke)10197 Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent
2013(Gyo-Ke)10198 Case of Seeking Rescission of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent

yJudgment@2014z

E2013(Ne)10043 Appeal Case of Seeking Declaratory Judgment of Absence of Obligation
2013(Ra)10007 Appeal Case against a Ruling that Dismissed a Petition for Injunction against Patent Infringement
2013(Ra)10008 Appeal Case against a Ruling that Dismissed a Petition for Injunction against Patent Infringement

yJudgment@2013z

E2012(Ne)10015 Appeal Case of Seeking Injunction and Compensation against Patent Infringement(Original suit),Appeal Case of Seeking Compensation(Counterclaim)

yJudgment@2012z

E2010(Ne)10043 Appeal Case of Seeking Injunction against Patent Infringement

yJudgment@2008z

E2006(Gyo-Ke)10563@Case of Seeking Revocation of the JPO Decision of dismissal of motion to invalidation of Patent

yJudgment 2007z

E2006(Ne)10039 Appeal Case of Seeking Injunction and Compensation against Patent Infringement Case Information

yJudgment 2006z
E2005(Ne)10021 Appeal Case of Seeking Injunction against Patent Infringement

yJudement 2005z
E2005 (Gyo-Ke) 10042 Case of Seeking Revocation of the JPO Decision to Revoke Patent

E2005 (Ne) 10040 Appeal Case of Seeking Injunction against Patent InfringementPlease see below website for details


URL:http://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/g_panel/index.html

@@

Home b About the Firm b Services b Patent Attorney b Access Map@bSite@Map bContact Us bTerms of Use bDisclaimerbPatent bUtility Model b Design b Trademark@bIntellectual Creation CyclebJapanesebLinksb

JapanETokyoEKanagawaEKawasakiEYokohamaEYokosukaEPatentsEDesignsEDesign patentsETrademarksEServicemarks ECopy RightsEFiling an application ySakano & Associates@iYokohama Kannai)z

Sakano & Associates

TEL@: +81-45-227-5117@
FAX@:+81-45-227-5118
Copyright (C) 2006-2015 Sakano & Associates. All Rights Reserved.